Media

BIURO PRASOWE RAJDU

OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO I AKREDYTACJE

16 lipca 2021r. – piątek, godz. 15:00

Park Naukowo-Technologiczny w Puławach, ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy

Godziny pracy:

16 lipca 2021r. – piątek od godz. 15:00 – 22:00

17 lipca 2021r. – sobota od godz. 07:30 – 20:00

Kierownik Biura Prasowego:

Agnieszka Karaczun
tel. +48 503 585 003

Rzecznik Prasowy:

Adam Widomski
a.widomski@automobilklubpolski.pl


ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DO PROFIAUTO RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W SEZONIE 2021

ZASADY OGÓLNE

1.ProfiAuto Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (ProfiAuto RSMP) stosują kryteria dotyczące przyznawania akredytacji zgodne z poniższymi zasadami określonymi przez Polski Związek Motorowy (PZM).

2. Za wydawanie akredytacji w sezonie 2021 odpowiedzialny jest Promotor ProfiAuto RSMP lub organizator danej rundy ProfiAuto RSMP, w zależności od rodzaju akredytacji, o którą ubiega się wnioskodawca.

3. Akredytacje wydawane są na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod linkiem: zgloszenia.pzm.pl/rsmp/2021/akredytacje/

4. Akredytacje jednorazowe dotyczące rajdów rozgrywanych poza terytorium Polski są wydawane przez organizatorów tych rajdów na podstawie zasad określonych przez tego organizatora i na podstawie osobnego wniosku.

5. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie jednego z 4 wariantów akredytacji:

 • Stała akredytacja dla mediów przeznaczona jest dla redakcji mediów publicznych, internetowych lub twórców internetowych, których celem jest relacjonowanie lub publikowanie informacji o wszystkich rajdach ProfiAuto RSMP 2021 we własnych mediach, z zastrzeżeniem, że nagrywanie, fotografowanie lub inne utrwalanie materiałów podczas rajdu nie podlega dalszej odsprzedaży innym podmiotom.
 • Jednorazowa akredytacja dla mediów przeznaczona jest dla redakcji mediów publicznych, internetowych lub twórców internetowych, których celem jest relacjonowanie lub publikowanie informacji o wybranym rajdzie ProfiAuto RSMP 2021 we własnych mediach, z zastrzeżeniem, że nagrywanie, fotografowanie lub inne utrwalanie materiałów podczas rajdu nie podlega dalszej odsprzedaży innym podmiotom.
 • Stała akredytacja komercyjna jest przeznaczona dla fotografów i/lub operatorów kamer, którzy rejestrują materiały video i/lub wykonują zdjęcia w celu ich dalszej odsprzedaży podczas wszystkich rajdów ProfiAuto RSMP 2021.
 • Jednorazowa akredytacja komercyjna jest przeznaczona dla fotografów i/lub operatorów kamer, którzy rejestrują materiały video i/lub wykonują zdjęcia w celu ich dalszej odsprzedaży podczas wszystkich rajdów ProfiAuto RSMP 2021.

6. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski niekompletne (brak niektórych danych) nie będą rozpatrywane.

7. Akredytowani przedstawiciele mediów i twórcy internetowi są zobowiązani do stosowania poprawnych nazw ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz wszystkich rund cyklu.

8. Zasady akredytacyjne dotyczą także innych zawodów mistrzowskich towarzyszących ProfiAuto RSMP 2021. Organizator przyznaje tylko jeden rodzaj akredytacji obejmujący również wszystkie cykle towarzyszące ProfiAuto RSMP 2021 i rozgrywane w ramach danej rundy ProfiAuto RSMP 2021.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu lub warunki akredytacji.

10. Terminy nadsyłania wniosków akredytacyjnych on-line upływają na 7 dni przed datą otwarcia biura prasowego danego rajdu.

ZASADY DOTYCZĄCE AKREDYTACJI STAŁYCH

1.Za wydawanie akredytacji stałych odpowiedzialny jest Promotor ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

2. Ilość stałych akredytacji jest ograniczona.

3. Akredytacje stałe wydawane są na sezon 2021.

4. Posiadacz akredytacji stałej jest uprawniony do:

 • wykonywania swojej działalności podczas każdej imprezy organizowanej na podstawie oficjalnego kalendarza ProfiAuto Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2021 z wyjątkiem imprez zagranicznych.
 • używania naklejki Organizator i Kamizelki z indywidualnym numerem w celu wykonywania swojej działalności.
 • dojazdu w pobliże odcinka specjalnego także po drogach dojazdowych wyłączonych czasowo z ruchu, z wyjątkiem samych odcinków specjalnych.
 • dostępu do biura prasowego przez cały czas trwania rajdu.

5. Posiadacz akredytacji stałej zobowiązuje się do:

 • Wykonywania swojej działalności podczas imprez wskazanych we wniosku akredytacyjnym. W przypadku sytuacji losowych uniemożliwiających podjęcie działalności posiadacz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie promotora na adres tvrsmp@gmail.com.
 • Noszenia kamizelki odblaskowej z przyznanym numerem przez cały czas w trakcie przebywania przy trasie odcinka specjalnego.
 • Bezwzględnego stosowania się do poleceń służb zabezpieczenia trasy, policji lub innych przedstawicieli organizatora odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rajdu lub kontakt z mediami.
 • Bezwzględnego zakazu wykonywania swojej działalności w strefach oznaczonych jako niebezpieczne.
 • Wykonywania swojej działalności w sposób niezakłócający przebiegu rajdu, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników i z poszanowaniem kibiców.
 • Parkowania pojazdu w bezpiecznej odległości od trasy odcinka specjalnego, w taki sposób, aby pod żadnym pozorem nie blokować w całości lub w części dróg ewakuacyjnych, tras alternatywnych ani nie zakłócać ruchu i dojazdu do posesji dla lokalnej ludności i/lub służb porządkowych i/lub ratunkowych.
 • Oznakować pojazd naklejką Media VIP upoważniającą do dojazdu w pobliże odcinka specjalnego.
 • Każdorazowo dostarczyć do biura rajdu dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania lotów dronem (licencja) oraz stosowne zezwolenie wydane na czas i miejsce zawodów (dotyczy operatorów dronów).
 • Zainstalować aplikację WhatsApp i dołączyć do grupy Media.

ZASADY DOTYCZĄCE AKREDYTACJE JEDNORAZOWYCH

1. Odpowiedzialny wyłącznie za przyznawanie akredytacji jednorazowych dla mediów jest Organizator danej rundy ProfiAuto RSMP.

2. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, przedstawicielem mediów publicznych, internetowych lub twórcom internetowym, którzy zamierzają relacjonować przebieg danej rundy ProfiAuto RSMP 2021.

3. Posiadacz akredytacji jednorazowej jest uprawniony do:

 • wykonywania swojej działalności podczas imprezy organizowanej na podstawie oficjalnego kalendarza ProfiAuto Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2021, której ta akredytacja dotyczy.
 • używania naklejki Media i Kamizelki z indywidualnym numerem w celu wykonywania swojej działalności.
 • Użytkowania miejsc parkingowych wskazanych przez Organizatora jako miejsca dla mediów.
 • dostępu do biura prasowego przez cały czas trwania rajdu.

4. Posiadacz akredytacji jednorazowej zobowiązuje się do:

 • Wykonywania swojej działalności podczas imprezy wskazanej we wniosku akredytacyjnym. W przypadku sytuacji losowych uniemożliwiających podjęcie działalności posiadacz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora.
 • Pobrania w biurze rajdu kamizelki odblaskowej z przyznanym numerem i noszenie jej przez cały czas w trakcie przebywania przy trasie odcinka specjalnego. Zwrotu kamizelki do biura rajdu po zakończeniu rajdu.
 • Bezwzględnego stosowania się do poleceń służb zabezpieczenia trasy, policji lub innych przedstawicieli organizatora odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rajdu lub kontakt z mediami.
 • Bezwzględnego zakazu wykonywania swojej działalności w strefach oznaczonych jako niebezpieczne.
 • Wykonywania swojej działalności w sposób niezakłócający przebiegu rajdu, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników i z poszanowaniem kibiców.
 • Oznakować pojazd naklejką Media upoważniającą do dojazdu w pobliże odcinka specjalnego i korzystania z miejsc parkingowych oznaczonych jako media.
 • Każdorazowo dostarczyć do biura rajdu dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania lotów dronem (licencja) oraz stosowne zezwolenie wydane na czas i miejsce zawodów (dotyczy operatorów dronów).

DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE AKREDYTACJI KOMERCYJNYCH (STAŁYCH I JEDNORAZOWYCH)

1.Za przyznawanie akredytacji komercyjnych odpowiedzialny jest wyłącznie Promotor ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

2. Posiadacz akredytacji komercyjnej zobowiązany jest do udostępnienia zdjęć i/lub nagrań video z każdej imprezy wraz z bezpłatną i nieograniczoną licencją na wykorzystanie tych materiałów przez Promotora, Polski Związek Motorowy i/lub Organizatora rajdu do promocji cyklu lub rajdu.

3. Posiadacz akredytacji komercyjnej udostępni zdjęcia i/lub nagrania video w terminie nie przekraczającym 48h od zakończenia imprezy za pośrednictwem serwisu typu wetransfer na adres tvrsmp@gmail.com.

4. Na wniosek posiadacza akredytacji komercyjnej Promotor może zwolnić posiadacza akredytacji komercyjnej z obowiązku udostępnienia materiałów.